+++ ♥ Je favoriete foto in XXL! ♥ +++
GRATIS verzending:

Algemene Voorwaarden


 1. Partijen voor de overeenkomst, Toepassingsgebied
 2. Afsluiten van de overeenkomst
 3. Prijzen
 4. Betalingsvoorwaarden
 5. Herroepingsrecht
 6. Levervoorwaarden
 7. Garantie
 8. Eigendomsvoorbehoud
 9. Verbod op verrekening, Retentierecht
 10. Auteursrechten, licenties
 11. Licenties
 12. Verantwoordelijkheid aangaande strafrecht, recht op opdrachtweigering
 13. Algemene bepalingen, Keuze van het recht
 14. Toepasselijk recht
 1. Partijen voor de overeenkomst, Toepassingsgebied
  1. Partijen in het kader van de onderstaande Algemene VerkoopVoorwaarden zijn de XXLPIX GmbH (verder te noemen “XXLPIX”) en de klant.
  2. Alle leveringen en diensten die XXLPIX voor klanten uitvoert komen uitsluitend tot stand op basis van de onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden in de versie die op het moment van het plaatsen van de bestelling, van toepassing is.
  3. Afwijkende afspraken worden bij deze als niet van toepassing verklaard. Andere als de hieronder vermelde bepalingen zijn alleen dan van toepassing indien ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen XXLPIX en de betreffende klant.
  4. De Algemene Verkoopvoorwaarden in de versie die op het tijdstip van bestellen, geldige versie gelden ook voor toekomstige bestellingen. Ook dan indien ze niet nogmaals uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 2. Afsluiten van de overeenkomst
  1. De aanbiedingen van XXLPIX op haar internetpagina’s zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij XXLPIX artikelen te bestellen.
  2. Door het bestellen van de gewenste artikelen met het invullen en verzenden van het online-formulier in het internet , per email of per fax, telefonisch, per post of door gebruik te maken van de hier ter beschikking gestelde upload- software doet de klant een bindend aanbod tot het afsluiten van een overeenkomst. Het aanbod is eerst dan definitief als het voorbij de betreffende interface met XXLPIX is.
  3. XXLPIX bevestigt het aanbod door het toesturen van een opdrachtbevestiging of het afleveren van de gewenste goederen. De opdrachtbevestiging volgt binnen 48 uur door het sturen van een email. Is deze termijn verstreken zonder dat de opdracht is bevestigd, dan geldt het aanbod als geweigerd.
 3. Prijzen
  1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de, op dat moment wettelijk geldende, belasting toegevoegde waarde zonder de kosten voor verpakking en verzending.
  2. De kosten voor verpakking en verzending (verzendkosten) worden overeenkomstig onze tarievenlijst afzonderlijk in rekening gebracht.
  3. Alle genoemde prijzen, ook voor verpakking en verzending, zijn geldig op het tijdstip van bestelling. Bij aanpassing van de internetpagina’s van XXLPIX worden alle eerder vermelde prijzen en overige vermeldingen bij de artikelen, ongeldig. Uitsluitsel geeft in alle gevallen de op het tijdstip van bestellen van toepassing zijnde versie.
 4. Betalingsvoorwaarden
  1. De klant kan bij het opgeven van de bestelling de wijze van betalen kiezen.
  2. Bij betaling na ontvangst van de factuur verplicht de klant zich om uiterlijk binnen 8 dagen het factuurbedrag te voldoen. Betalingen worden gezien als te zijn voldaan op de datum dat XXLPIX over het bedrag kan beschikken.
  3. Kiest de klant voor éénmalige afschrijving van zijn rekening, dan wordt het factuurbedrag op de dag van verzending afgeboekt.Kosten die ontstaan op grond van een ontoereikend saldo op de rekening of onjuist opgegeven bankgegevens, met name kosten door storno of andere bankkosten, moeten door de klant worden vergoed.
  4. Komt de besteller zijn betalingen niet na dan heeft XXLPIX het recht rente wegens te late betaling, ter hoogte van de wettelijke rente, te eisen. De aanspraak op vergoeding van verdere vertragingsschade blijft hierdoor onverlet en voorbehouden..
  5. Kosten voor de betaling, met name bij overboekingen naar het buitenland, komen ten laste van de klant.
 5. Herroepingsrecht
  1. Herroepingsrecht
   U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of de door u aangegeven derde, die niet de vervoerder is, de waren in ontvangst heeft genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, XXLPIX GmbH, Alexanderstrasse 7, 10178 Berlijn, Duitsland, Telefoon: +49 30 213 008 030; Fax: +49 30 213 008 030, e-mail: service@xxlpix.net, middels een eenduidige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het voorbeeldformulier voor herroeping of een andere eenduidige verklaring ook op onze website (www.acrylglas-foto.nl) elektronisch invullen en opsturen. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u direct (bijv. per e-mail) een bevestiging van ontvangst van uw herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  2. Gevolgen van de herroeping
   Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een andere verzendwijze dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft aangegeven; in ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen tot wij de waren terug hebben ontvangen of een bewijs hebben ontvangen dat u de waren heeft teruggezonden, afhankelijk van welk moment eerder is. U dient de waren onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping heeft meegedeeld aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn is voldaan wanneer u de waren terugstuurt voor het verstrijken van de 14 dagen. U draagt de kosten van het terugzenden van de waren. U hoeft alleen te betalen voor een waardevermindering van de waren wanneer deze te wijten is aan aan een niet noodzakelijke omgang met de waren van uw kant, of een omgang die niet conform is aan de kenmerken en functies van de waren.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht
   Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij overeenkomsten betreffende de levering van waren die niet geprefabriceerd zijn en van welke de productie beduidend bepaald is door de individuele keuze en beslissingen van de consument, of die eenduidig aan de individuele wensen van de consument zijn aangepast.
 6. Levervoorwaarden
  1. De levering vindt plaats aan het door de klant opgegeven leveradres overeenkomstig de op de website aangegeven voorwaarden.
  2. De levertijd wordt bepaald door hetgeen op de website is vermeld alsmede door wat aan de klant is meegedeeld in de opdrachtbevestiging. Informatie over de levertijd is te allen tijde vrijblijvend, tenzij bij wijze van uitzondering de levertijd bindend en schriftelijk is afgesproken. Elke levering is onder voorbehoud dat XXLPIX zelf tijdig en volgens plan wordt bevoorraad.
  3. Zou een door de klant besteld product tegen de verwachting in, ondanks deugdelijke planning, om redenen waarop XXLPIX geen invloed heeft, niet beschikbaar zijn, dan heeft XXLPIX het recht, in plaats van het bestelde product, de klant een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aan te bieden of de overeenkomst nietig te verklaren. XXLPIX zal de klant onmiddellijk inlichten over het niet beschikbaar zijn en de klant, in het geval van al verrichte betalingen bij ontbinding van de overeenkomst, deze zonder voorbehoud terugbetalen.
  4. XXLPIX behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren. Vertraging in de levering door XXLPIX geeft de klant niet het recht aanspraak te maken op schadevergoeding, tenzij XXLPIX onachtzaamheid of opzet te verwijten is. Overige aanspraken van de klant blijven voorbehouden.
  5. Is de levering getroffen door vertragingen door oorzaken waar XXLPIX geen invloed op heeft (overmacht, schulden van derden e.a.) dan wordt de termijn naar redelijkheid verlengd. De klant wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Houden de oorzaken van de vertraging langer aan, dan vier weken vanaf het sluiten van de overeenkomst, dan heeft elk der partijen het recht van de overeenkomst af te zien.
  6. De levering vindt plaats voor een standaardbedrag aan verpakkings- en verzendkosten (§ 3 lid 2) waarvan de exacte hoogte bij elke bestelling apart is vermeld.
  7. Indien de klant bij aflevering van de bestelling niet thuis is en de zending niet binnen 7 werkdagen, bij het postkantoor- of agentschap waaronder de klant valt, wordt afgehaald of de klant de zending weigert aan te nemen, dan heeft XXLPIX het recht de bestelling te storneren en van de overeenkomst af te zien.
 7. Garantie
  1. Bij gebreken heeft de klant tegenover XXLPIX aanspraken zoals deze wettelijk zijn vastgelegd binnen de wettelijke termijnen, voor zover zich hierbij geen afwijkingen, vanwege andere regelingen, voordoen. De wettelijke garantietermijn bedraagt op dit moment twee jaar. Duidelijk zichtbare gebreken moet de klant zonder uitstel, uiterlijk echter binnen twee weken na ontvangst van de bestelling, schriftelijk melden. Een latere melding van dergelijke gebreken is uitgesloten.
  2. Er is geen sprake van een gebrek aan het product, indien de geleverde kwaliteit aan de technische normen voor digitale fotoontwikkeling en – bewerking voldoet. Kleurafwijkingen tussen de foto’s en de originele bestanden kunnen technisch niet worden voorkomen en zijn in die zin geen gebrek. Eveneens is geen sprake van een gebrek indien kwaliteitvermindering door een gebrekkige kwaliteit (bijvoorbeeld te geringe “beelddichtheid” van de originele bestanden) ontstaat. Een speciale textuur van de te leveren goederen is niet overeengekomen.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  1. Tot de betaling geheel is voldaan blijven de bestelde artikelen het eigendom van XXLPIX.
  2. Voordat het eigendom is overgegaan op de besteller is het in de handel brengen, verhuren, verpanden, in zekerheid geven, verwerken, anderzins ter beschikking stellen of veranderen, zonder uitdrukkelijke toestemming van XXLPIX, niet toegestaan.
 9. Verbod op verrekening, Retentierecht
  1. De klant heeft niet het recht met eigen aanspraken de betalingsaanspraken van XXLPIX te verrekenen, tenzij de eisen van de klant onomstreden en van rechtswege vastgesteld zijn.
  2. De klant heeft niet het recht tegenover betalingsaanspraken van XXLPIX, retentierecht uit te oefenen- ook niet bij klachtafwikkeling- , tenzij dit uit dezelfde overeenkomst is ontstaan.
 10. Auteursrechten, licenties
  1. De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de overgedragen beeldbestanden. Bij alle overgedragen opdrachten, bestanden en beeldgegevens, als ook bij de archivering van beeldgegevens, zijn de noodzakelijke auteursrechten, merk- en overige rechten van de klant, voorwaarde.
  2. In het geval van inbreuk op genoemde rechten is de klant verplicht XXLPIX voor aanspraken van derden te vrijwaren. Dit houdt in principe in dat de klant de schuld tegenover de partij die de aanspraak stelt, overneemt van XXLPIX. Is de derde het met het overnemen van de schuld niet eens, dan vrijwaart de klant XXLPIX, in een onderlinge overeenkomst, van elke aanspraak. De klant ondersteunt in dat geval XXLPIX bij het verweer tegen de aanspraak. De kosten (advocaat, rechtbank, boetes en dergelijke) die hieruit ontstaan, zijn voor rekening van de klant.
 11. Licenties
  1. De klant behoudt alle rechten op alle documenten die hij persoonlijk of via door hem gemachtigde tussenpersonen, aan XXLPIX ter beschikking heeft gesteld.
  2. Om aan de overeenkomst te kunnen voldoen, verleent de klant XXLPIX het in tijd en omvang onbeperkte recht de aan XXLPIX ter beschikking gestelde beeldbestanden voor de, in het kader van de overeenkomst uit te voeren werkzaamheden, te gebruiken. Daaronder is ook de opslag, de vermenigvuldiging en bewerking van de beeldbestanden bij inbegrepen. Eveneens is het recht inbegrepen om afzonderlijke afbeeldingen, ten behoeve van het afhandelen van fouten, aan derden ter beschikking te stellen.
 12. Verantwoordelijkheid aangaande strafrecht, recht op opdrachtweigering
  1. De klant is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de inhoud. Door het toekennen van de opdracht verzekert hij dat de inhoud van de overgedragen afbeeldingen geen overtreding zijn in de zin van de wetten op het strafrecht, met name niet tegen de bepalingen §§ 86 f.f. StGB indruisen. XXLPIX is verder niet verplicht om diensten uit te voeren die een overtreding van de wet door XXLPIX ten gevolge hebben.
  2. Is de inhoud van de door de klant verzonden bestanden een overtreding van de bepalingen van het strafrecht, dan dient XXLPIX een aanklacht in tegen de klant. Tegelijkertijd heeft XXLPIX het recht de uitvoering van de diensten te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.
  3. XXLPIX heeft het recht, echter niet de plicht de door de klant in zijn web album gepubliceerde inhoud op rechtmatigheid te onderzoeken. Voor zover naar het oordeel van XXLPIX de inhoud indruist tegen het geldende recht, heeft XXLPIX het recht, zonder voorafgaande waarschuwing, de inhoud te verwijderen.Bij klachten van derden of indien deze aanstoot nemen aan de informatie van de klant, op welke rechtsgrond dan ook, zal XXLPIX de inhoud in ieder geval zonder meer verwijderen. XXLPIX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blokkade van inhoud op aanwijzing of na klachten van derden tenzij XXLPIX grove nalatigheid of opzet kan worden verweten bij het ten onrechte verwijderen van inhoud.
 13. Algemene bepalingen, Keuze van het recht
  1. Indien enkele of meer bepalingen in deze AVV niet van toepassing zouden zijn, dan heeft dat geen invloed op de gehele overeenkomst. De overeenkomstige wettelijke bepaling vervangt in dat geval de niet van toepassing zijnde bepaling.
  2. Is de klant handelaar, een juridisch persoon in de zin van het openbaar recht of het vermogensrecht dan is uitsluitend Berlijn de standplaats van het recht voor alle direct of indirect uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen. Hetzelfde geldt indien de klant geen algemene standplaats van het gerecht in het binnenland heeft, een klant, na het afsluiten van de overeenkomst een reguliere woon- of verblijfplaats in het buitenland heeft betrokken of zijn reguliere woon- of verblijfplaats ten tijde van het indienen van de aanklacht, onbekend is.
 14. Toepasselijk recht
  1. Op het sluiten van de overeenkomst en de afhandeling van genoemde overeenkomsten, is het Duitse recht van toepassing.
  2. Toepassen van het UN-kooprecht is uitgesloten.

Nu foto uploaden


Foto selecteren

of

foto hierheen slepen


Let op! Alleen bestanden in JPG of PNG
max. bestandsgrootte 50 MB

Je foto wordt verstuurd. Een ogenblik alsjeblieft ...

Onze aanbieding: Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en betaal geen verzendkosten!*

*Afmelden kan op elk gewenst moment. Gratis verzending bij een minimale bestelwaarde van € 75

Verzendkosten besparen

Nee, ik wil geen gratis verzending

Zonder voordeel verder

Oké! Gelukt.

Met deze code betaal je
geen verzendkosten!

De code wordt automatisch verwerkt.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en betaal geen verzendkosten!*

*Afmelden kan op elk gewenst moment. Gratis verzending bij een minimale bestelwaarde van € 75

Ja, ik betaal geen verzendkosten

Code voor gratis verzending:

De code wordt automatisch verwerkt.

Nu foto uploaden

Je foto wordt verstuurd. Een ogenblik alsjeblieft ...